Page

Търговско право и Облигационно право

Търговско право и Облигационно право

Търговско право

Търговско право, Дружествено право, Сливания и придобивания, Несъстоятелност

Търговското право (ТП) е дял от частното гражданско право, представляващо система от норми, които регулират правното положение на търговците, регистрацията, промените в регистрацията, преобразуването им и отношенията, в които те влизат в процеса на осъществяване на дейността си.

За търговските правоотношения намират приложение специалните норми на търговското право, т.е. те имат предимство пред нормите на гражданското право (ГП). Нормите на ГП намират приложение търговските правоотношения, само когато липсват специални търговско-правни норми, заложени в ТП.

Като търговец може да се квалифицира всяко физическо или юридическо лице, което по занятие извършва някоя от следните сделки: покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, покупка на ценни книги с цел да ги продаде, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, застрахователни сделки, банкови и валутни сделки, менителници, записи на заповед и чекове, складови сделки, лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, както и всяко лице, образувало предприятие, което по предмет и обем изисква неговите дела да се водят по търговски начин.

С наша помощ ще водите фирмените си дела професионално!

Обърнете се към нас при нужда от следните адвокатски услуги:

 • Регистрация на различни видове търговски дружества и обединения от търговски субекти: консорциуми, холдингови структури, клонове и представителства на чуждестранни дружества
 • Изграждане на корпоративни структури
 • Преобразуване на търговски дружества
 • Сливания и придобивания, първично публично предлагане (ППП)
 • Правно консултиране на стартъпи
 • Правни консултации и изготвяне на необходимата правна документация при ликвидация на търговски дружества
 • Правни консултации и представителство в производства по несъстоятелност на търговски дружества
 • Прехвърляне на дялове и акции
 • Търговски споразумения
 • Представителство пред местни съдилища и институции

Облигационно право

Облигационното право, наричано още договорно право, е система от норми регулираща договорните взаимоотношения между правните субекти. Основната нормативна рамка е Законът за задълженията и договорите. То е част от Гражданското право и урежда сключването на договорите, извършването на престация (облигационно задължение, дължимо поведение по договорно правоотношение) от страната, която я дължи, изпълнение и неизпълнение, способи за погасяване на облигационните правоотношения, промяна на страните по правоотношението, солидарността и неделимостта, обезпечаване вземането на кредитора, неоснователното обогатяване, воденето на чужда работа без пълномощие (гесция), непозволеното увреждане, наричано още деликт.
Ние ще изготвим договорите Ви с изключителна прецизност!

В тази връзка извършваме следните юридически услуги:

 • Изготвяне на всякакви договори и споразумения
 • Консултации по облигационни договори
 • Правно съдействие и защита на кредитори и длъжници
 • Правна защита и съдействие при непозволено увреждане
 • Изготвяне на искови молби и процесуално представителство по облигационни спорове
 • Прекратяване и разваляне на договори
 • Съдебно и извънсъдебно уреждане на спорове
EN / BG