Page

Петър Панайотов

Петър Панайотов

Младши адвокат

Завършил Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“ през 2016 г.

Вписан като младши адвокат в Адвокатска колегия – Варна през 2018 г.

Професионален опит:

Още преди завършването си, започва да стажува в Адвокатско дружество „Диан Иванов и съдружници”, а към настоящия момент е младши адвокат към дружеството.

Понастоящем специализира в следните сфери:

– Застрахователно право – опит в областта на застраховането, завеждане и обезщетяване на щети, съдебни производства по регресни и други искове между застрахователи и между пострадали лица и застрахователи;

– Административно право и процес: обжалване на различни видове индивидуални и общи административни актове, вкл. наказателни постановления.

– Граждански процес: опит в областта на гражданското, търговското и административното съдопроизводство по дела с различен материален интерес.

– Лично, семейно и наследствено право: опит в областта на правния статут на българските и чуждите граждани, развод по взаимно съгласие и по исков ред, наследяване, отказ от наследство, и др.

– Облигационно право: изготвяне и съгласуване на различни видове граждански и търговски договори.

– Международно право: опит в областта на обжалването пред Европейския съд по правата на човека.

EN / BG