Блог

НЕПРЕОДОЛИМАТА СИЛА ПО ВРЕМЕ НА ПАНДЕМИЯ COVID-19 В БЪЛГАРСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

НЕПРЕОДОЛИМАТА СИЛА ПО ВРЕМЕ НА ПАНДЕМИЯ COVID-19 В БЪЛГАРСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

1. Какво представлява „форсмажор“?

Под “непреодолима сила” (форсмажор) се разбира обстоятелство (събитие) от извънреден характер, което е възникнало след сключване на договора, не е могло да бъде предвидено и не зависи от волята от страните като: пожар, производствени аварии, военни действия, природни бедствия – бури, проливни дъждове, наводнения, градушки, земетресения, заледявания, суша, свличане на земни маси и др. природни стихии, ембарго, правителствени забрани, стачки, бунтове, безредици и др.

2. Кой може да се ползва от „форсмажор“?

Съгласно чл. 306 ТЗ, длъжникът по търговска сделка не отговаря за неизпълнението, причинено от непреодолима сила. Ако длъжникът е бил в забава, той не може да се позовава на непреодолима сила. Длъжникът, който не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, в подходящ срок уведомява писмено другата страна в какво се състои непреодолимата сила и възможните последици от нея за изпълнението на договора. Не е необходимо клауза за уговаряне на форсмажор/непреодолима сила да съществува в сключения от Вас договор, за да се позовете на това обстоятелство. Правата ви произтичат по силата на самия Търговски закон.

3. Мога ли да се позова на пандемията COVID-19 /коронавирус/ като „форсмажор“?

С решение от 13.03.2020 г. Народното събрание въведе в страната извънредно положение за срок от един месец, а по силата на Заповед № РД-01-124 от 13.03.2020 г.  Министърът на здравеопазването въведе противоепидемични мерки на територията на Република България. Последвалият Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. /обн. в ДВ брой: 28, от дата 24.3.2020 г. Официален раздел/ уреди допълнително някои публично и частноправни отношения по време на епидемията на територията на Република България. 

На първо място, за да може да отговорим на този въпрос, следва да бъде извършен внимателен анализ на конкретните обстоятелства и фактическа обстановка, при която действа договора, както и характера на насрещните престации, съответно дали са предприети подходящи превантивни мерки за ограничаване на кризата, приложими на това място към момента на поемане на задължението, било ли е това изобщо възможно. В случай, че не може да се вмени вина на търговеца за неизпълнението и той не е изпаднал вече в забава, то за да се освободи той от отговорност за неизпълнението, на следващо място следва да се прецени дали извънредната ситуация с COVID-19 е единствената или поне, преобладаващата причина за това неизпълнение – напр. по договор за наем, доставка или др.

Т. нар. тежест на доказване при позоваване на форсмажор, лежи на този, който се позовава на него. В България Българската търговско-промишлена палата и Българската стопанска камара издават сертификати за форсмажор. Възможно е обаче да се позовете и на всеобщо известния факт на пандемията коронавирус COVID-19.

Настоящото изложение отразява принципни положения в действащото законодателство и очакваните към датата на приемане на Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. негови изменения – динамични в условията на извънредно положение. То не е съобразено с особеностите на конкретна ситуация,не представлява правен съветне претендира за изчерпателност и предстои да бъде допълнено в зависимост от последващи изменения.

Leave a comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *