Page

Застрахователно право

Застрахователно право

Застрахователното право урежда дейността по застраховане и презастраховане; дейността по разпространение на застрахователни и презастрахователни продукти, включително дейността по застрахователно и презастрахователно посредничество; условията за започване, извършване и прекратяване на дейностите по застраховане; правилата за разпространение на застрахователни продукти и за уреждане на застрахователни претенции; застрахователния договор; задължителното застраховане; оздравяването, ликвидацията и несъстоятелността на застраховател или на презастраховател; застрахователния надзор.

В отношенията между застраховател и застрахован нерядко възникват спорове. В повечето случаи са относно размерите и дължимостта на застрахователно обезщетение.

Специалистите от нашата кантора представляват застраховани, при завеждане на застрахователни претенции и дела срещу застрахователи. Представляват и застрахователи и застрахователни брокери.

Наши клиенти са водещи застрахователи и застрахователни брокери, поради което имаме опита и самочувствието да Ви предоставим услуги от най-високо качество!

Адвокатите ни са на Ваше разположение за следните услуги:

  • Консултации по застрахователни договори
  • Съдействие при завеждане на щети пред застраховател
  • Съдействие при изплащане на застрахователни обезщетения от застраховател
  • Завеждане на искове срещу застрахователи и процесуално представителство
  • Изготвяне на искови молби и процесуално представителство по искове по Кодекса на застраховането
  • Указване на правна помощ и съдействие на пострадали от ПТП
EN / BG