Page

Вещно право, недвижими имоти & Строително право

Вещно право, недвижими имоти и Строително право

Вещно право, недвижими имоти

Вещното право (на латински: jus in rem) е субективно гражданско право, чийто обект са вещите, движимите вещи и недвижимите имоти. Вещното право е клон на гражданското право и като такъв урежда гражданскоправни отношения.

Правата върху вещ се разделят на 2 групи – право на собственост и ограничени вещни права. Освен това под вещно право се разбира и съвкупността от правни норми регламентиращи правото на собственост и останалите субективни вещни права.

В България основният нормативен акт, който урежда собствеността и другите вещни права, е Законът за собствеността.

Нашите адвокати ще Ви консултират и ще организират целия процес по сключване на сделките Ви с недвижими имоти, а при необходимост ще защитят и Вашата собственост!

В тази връзка извършваме следните услуги:

 • Правни консултации във връзка с покупката или продажбата на недвижими имоти, изготвяне на нотариални актове, предварителни договори, договори за наем, ипотеки, дарения, замени и др.
 • Съдействие в целия процес на преговори и сделки относно недвижими имоти и строителство
 • Консултации и изготвяне на договори във връзка с правото на собственост и ограничените вещни права (право на ползване, право на строеж, право на пристрояване и надстрояване, сервитутно право)
 • Правна помощ, съдействие и правни становища по отношение на вещни дела на нарушена собственост или владение
 • Правна помощ при участие в преговори и посредничество по конкретни сделки с предмет покупко-продажба на недвижими имоти
 • Консултации във връзка с подготовката на необходимите документи за нотариалната сделка, по желание на клиента изготвяне и набавяне на необходимите документи
 • Обстоятелствени проверки за придобиване на недвижими имоти по давност
 • Изготвяне на пълномощни, декларации и др.
 • Обявяване на предварителни договори за окончателни по съдебен ред
 • Учредяване право на строеж
 • Доброволна и съдебна делба на съсобствен имот
 • Разваляне на правни сделки поради нищожност или друга форма на недействителност
 • Съдействие при получаване на обезщетение при неизпълнение на предварителен или окончателен договор
 • Договор за управление и поддръжка
 • Правно съдействие при реституционни претенции
 • Изготвяне на искове и процесуално представителство във връзка с собствеността и владението на недвижими имоти
 • Проверка на собствеността на недвижими имоти

Строително право

Правото на строителство, надстрояване и пристрояване е част от административното право, с което се увреждат разрешителните режими за извършване на строителни работи, както и техният контрол.

Строителните отношения са отношения с висока степен на сложност. При осъществяването им са необходими обхватни познания от различни клонове на правото, както и практически умения.

Държавата налага множество административни регулации на строителния процес, в по-голямата си част императивни.

Участниците в процесите на строителството са уредени в ЗУТ и техният правен статут е точно регламентиран.

Основната регламентация на строителството се съдържа в Закона за устройство на територията (ЗУТ), но регламентация се съдържа и в множество други актове като: Закона за Камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране (ЗКАИИП), Закона за признаване на професионалните квалификации (ЗППК), Закона за дейностите по предоставяне на услуги (ЗДПУ), Закона за камарата на строителите (ЗКС), Наредба № 9 от 22.05.2001 г. за лицензиране на лицата, упражняващи строителен надзор, Наредба № РД-02-20-25 от 03.12.2012 г. за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор и други.
Ние ще Ви водим професионално през целия процес на строителството.

В тази връзка извършваме следните услуги:

 • Правна помощ и правни становища в процеса на изграждането на сгради и инвестирането в недвижими имоти
 • Проучване на парцели за строителство, преди започването на процедурата и отделните СМР дейности
 • Данъчни консултации във връзка със строителството и покупко-продажбата на недвижими имоти
 • Договори за строителство, получаване на разрешение за строеж, промяна статут на земя
 • Консултации по закона за обществените поръчки. Организиране на участие и изготвяне на документация по конкретни обществени поръчки
 • Правно съдействие за съдебни дела в строителството при предаването на обекти и получаване на документи за етапи на строителството. Удостоверение за груб строеж, удостоверение за въвеждане в експлоатация и др.
EN / BG