Page

Васил Барбов

Адвокат Васил Барбов

Вписан в Адвокатска колегия – Варна през 2013 г.

Завършил Софийски университет „Св. Климент Охридски“ през 2011 г.

Владее следните езици: български, английски, немски език.

Професионален опит:

По време на университетското си обучение, от 2005 до 2007 г., стажува в софийска адвокатска кантора със специализация в областта на дружественото право и вещното право, строителството и свързаните с него административни процедури и договорни отношения.

От 2007 г. до 2011 г. стажува при адв. Диан Иванов.

След завършването си през 2011 г. е адвокатски сътрудник на адв. Иванов, а от 2013 г. е пълноправен адвокат в Адвокатско дружество „Диан Иванов и съдружници”.

Понастоящем специализира в следните сфери:

– Вещно право – специализация в областта на сделките с недвижими имоти, проверка на правото на собственост и свързаните с него вещни тежести, нотариалните производства, ипотеки и други видове обезпечения.

– Граждански процес: опит в областта на гражданското и търговското съдопроизводство по дела с различен материален интерес, включително касационно обжалване по реда на чл. 290 ГПК.

– Административно право и процес: обжалване на различни видове индивидуални и общи административни актове, вкл. наказателни постановления (на ИА „Главна инспекция по труда“, „РЗИ“, „НАП“ и др.), опит в областта на произвеждане на местни референдуми и свързаните с тях административни и съдебни производства.

– Данъчно право и процес: опит в областта на данъчното облагане на различни видове търговски сделки и на дейността на самоосигуряващи се лица. Както и представителство в ревизионни производства и производства по обжалване на ревизионни актове, постановления за налагане на обезпечителни мерки, и други актове в областта.

– Лично, семейно и наследствено право: опит в областта на правния статут на българските и чуждите граждани, развод по взаимно съгласие и по исков ред, наследяване, отказ от наследство, и др.

– Облигационно право: изготвяне и съгласуване на различни видове граждански и търговски договори.

– Трудово и осигурително право: изготвяне на различни документи и договори в областта, специализация в областта на наемането на чужденци от трети държави на работа в Република България. Също така обжалване на наказателни постановления и ревизионни актове, свързани със задължителните осигурителни вноски, Търговско право – изготвяне на договори и процесуално представителство по търговски дела.

– Устройство на територията, кадастър и строителство: специализация в областта на устройствения статут на поземлени имоти, кадастралната карта и регистри, изготвяне и съгласуване на всички видове договори, свързани със строителния процес. Опит в областта на административните процедури, свързани с разрешаване на строителството, строителния процес и въвеждането на строежите в експлоатация.

Допълнителни курсове на обучение:

– Завършена специалност „Международни отношения“ в СУ „Св. Климент Охридски“ в периода 2002-2007 г.

– Завършени обучения по устройство на територията, кадастър и имотен регистър, по нотариални производства, по граждански процес, облигационно право.

EN / BG