Page

Административно право & Данъчно право

Административно право & Данъчно право

Административно право - Данъчно право

Административно право

Административното право е един от основните отрасли в правото, който съдържа правилата за организация и дейността на държавната администрация, на държавното управление. Адекватната адвокатска помощ урежда специфичните отношения между правните субекти, които възникват в процеса на организиране осъществяване на изпълнителната дейност на държавните органи, както и правното положение на останалите субекти на административното право, гражданите и техните организации.

В това многообразие от правни отношения между Държавата и гражданите и юридическите лица, нерядко е необходима квалифицирана правна помощ. Често срещани са издаването на незаконосъобразни административни актове от държавен орган или незаконосъобразни откази да бъдат издадени такива актове.

В тази ситуация, следва да се спазят специфичните правила и срокове по Административнопроцесуалния кодекс, за да могат нарушените права да бъдат защитени надлежно и в срок. За това ще се погрижим ние!

В тази връзка извършваме следните услуги:

 • Консултации в областта на административното право
 • Възражения и оспорване на незаконосъобразни административни актове
 • Обжалване на наказателни постановления
 • Изготвяне на искания за издаване на административни актове
 • Защита срещу незаконосъобразни действия на администрацията
 • Процесуално представителство по административни дела

Данъчно право

Данъчното право регулира обществените отношения свързани с установените в страната данъци, реда за тяхното определяне, обжалване и събиране.

Основните видове данъци в България са: Данъци върху доходите на физическите лица, Данък върху добавената стойност, Данък, удържан при източника, Корпоративен данък, Патентен данък, Данък при придобиване на имущества по възмезден начин, Данък при придобиване на имущества по дарение, Туристически данък, Данък върху наследствата, Данък върху превозните средства, Данък върху недвижимите имоти, Данък върху хазартната дейност, Данък върху приходите на бюджетни предприятия, Данък върху застрахователните премии, Данък върху дейността от опериране на кораби, Данък върху разходите.

Наличието на счетоводен отдел към адвокатската кантора ни прави безценен консултант при данъчни казуси, данъчно планиране и защита при незаконосъобразни действия на данъчната администрация!

В тази връзка извършваме следните услуги:

 • Консултации в сферата на данъчното право
 • Правно съдействие при данъчни проверки и ревизии
 • Данъчни консултации при сключване на сделки и данъчно структуриране на сделките
 • Обжалване на ревизионни актове по административен и по съдебен ред
 • Защита и представителство по данъчни дела
EN / BG